DỰ ÁN
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

DỰ ÁN "THÚC ĐẨY NGÀNH CTXH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM" (ESP)

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

13:50

Với mục tiêu chính là thúc đẩy công tác xã hội là một nghề ở Việt Nam.

1. Tên dự án: “Thúc đẩy ngành CTXH phát  triển bền vững ở Việt Nam” (ESP)

2. Thời gian thực hiện: 7/2010 – 12/2013

3. Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác

4. Nhà tài trợ: Bread for the World (BfdW)

5. Mô tả dự án: 

Với mục tiêu chính là thúc đẩy công tác xã hội là một nghề ở VN, để đạt được sự phát triển bền vững đó, dự án đề ra các mục tiêu dưới đây:

- Mục tiêu 1: Nâng cao chất lượng đào tạo 
- Mục tiêu 2: Hai trung tâm xã hội ở cộng đồng nghèo, đô thị và ngoại thành được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và là nơi thực tập cho sinh viên CTXH
- Mục tiêu 3: Tăng cường mạng lưới các nhân viên xã hội, phát triển và thành lập Hội Công tác Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh
- Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực cho nhân viên CTXH không chuyên.
- Mục tiêu 5: Xây dựng hệ thống giám sát tác động hiệu quả và trở thành một mô hình thực hành cho các dự án khác.

 

 

 

 

----------